آموزشگاه باغ گره

خانم رقیه حسنی مدیریت آموزشگاه باغ گره فعال در رشته های بافت گلیم فرش و تابلوفرش به روش سنتی نقشه خوانی و کدبافی و همچنین اجرای دوره های قالیبافی درجه دو و گلیم باف درجه دو کارو دانش اعطای مدرک فنی و حرفه ای معتبر از آموزشگاه باغ گره افتخار دارد این هنر اصیل ایرانی را زنده نگه دارد. آدرس شهرک نصر فلکه تجاری توحید جنب مدرسه شایستگان و آژانس نصر قطعه 9112. آموزشگاه باغ گره.

نمونه کارهای آموزشگاه باغ گره